DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 28.6/31.8 mm

SM-AD91-MS

105_R7000

SM-AD91-MS

DURA-ACE DI2 前拨链器夹环转接座 - 28.6/31.8 mm

DURA-ACE SM-AD91 用于将 SHIMANO 钎焊前拨链器安装至需要夹环的车架,有 34.9 和 28.6/31.8 mm 尺寸供选择。

  • 夹环直径:31.8/28.6* mm*带多夹环

产品规格

型号 SM-AD91-MS
系列 SHIMANO 105 R7000 系列
备注 *含多个夹环

产品系列

  • 轮组 SHIMANO 105 开口式 30 mm 前轮
  • 轮组 SHIMANO 105 开口式 30 mm 后轮
  • 外套线管 SHIMANO 后拨链器的变速箱外壳
  • 碟刹盘片 SLX CENTER LOCK 碟刹盘片 203/180/160/140 mm