SHIMANO SHADOW RD

SHIMANO SHADOW RD

新的后拨链器结构,SHIMANO SHADOW RD(隐藏式后拨)适用于更加张扬的骑行。其窄轮廓的设计具有许多优点。由于窄轮廓设计和单弹簧张力结构使得在恶劣条件下骑行时,后拨链器也不会碰到后下叉,实现顺畅而安静的性能。

查看更多 关闭

 窄轮廓设计(高速齿位置)传统结构

smartcage.jpg

SHIMANO SHADOW RD

smartcage.jpg

传统结构

SHIMANO SHADOW RD

smartcage.jpg