Shimano integritetsmeddelande

 

Maj 2018

 

1.             Allmänt

1.1          Shimano respekterar din integritet. Detta integritetsmeddelande beskriver hur Shimano behandlar dina personuppgifter.

1.2          Shimano behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, inklusive dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). När Shimano behandlar dina personuppgifter, kommer sådan behandling att baseras på följande grunder som anges i GDPR:

(a)            ditt samtycke,

(b)            verkställande av ett avtal som du är del av (eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås),

(c)            fullgörande av en rättslig förpliktelse som Shimano måste följa,

(d)            för att skydda viktiga intressen för dig eller annan fysisk person, eller

(e)            Shimanos eller tredje parts legitima intressen.

 

2.             Ändamål för vilka dina personuppgifter kan behandlas

Shimano kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

(a)            skicka information som du begärt,

(b)            utföra och hantera dina beställningar på produkter och/eller tjänster,

(c)            hantera ditt Shimano-konto (om sådant finnes),

(d)            skicka säkerhetsanvisningar eller bruksanvisningar för dina Shimano-produkter och -tjänster,

(e)            skicka information om nya funktioner eller nya produkter eller tjänster som kan vara relevanta för dig utifrån de Shimano-produkter och -tjänster som du har köpt tidigare,

(f)             be dig delta i undersökningar och hantera resultatet av undersökningar som du har deltagit i,

(g)            analysera din användning av våra produkter och tjänster för kvalitetskontroll, produktutveckling och marknadsföringssyften,

(h)            skicka nyhetsbrev och kommersiella meddelanden till dig, vars budskap kan skräddarsys helt för dig beroende på typen av tjänster och produkter du har köpt och din användning därav,

(i)              ordna gemensamma marknadsföringsevenemang med tredje part,

(j)              uppfylla Shimanos lagstadgade skyldigheter, som skyldigheter beträffande bokföring och skattelagstiftning,

(k)            göra det möjligt för Shimano att utföra möjliga produktåterkallelser samt genomdriva och försvara sina rättigheter vid tvister,

(l)              testa Shimanos informationssäkerhetsåtgärder, t.ex. genom att utföra penetreringstester,

(m)          förbättra din upplevelse online på våra webbplatser,

(n)            för andra ändamål som tillkännages i förväg.

 

3.             Typer av personuppgifter som vi behandlar

3.1          Vi kan samla in dina personuppgifter på följande sätt:

(a)            När du kontaktar oss eller när du köper eller använder produkter eller tjänster kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, som kontaktinformation när du begär information eller kontakt- och betalningsinformation när du beställer produkter eller tjänster.

(b)            När du använder en produkt eller tjänst som är utformad för att samla in vissa personuppgifter, som mätuppgifter som erhålls vid bikefittingtjänster eller produkter och tjänster som hjälper dig att komma ihåg och tillämpa dina cykelinställningar. Relevanta produkt- eller tjänstebeskrivningar kommer närmare att ange vilka personuppgifter som behandlas.

(c)            Uppgifter som du lämnat i samband med ett Shimano-konto.

(d)            Uppgifter som vi samlar in om din användning av våra webbplatser, som erhålls genom kakor och liknande mekanismer. Våra webbplatser informerar om vår användning av kakor.

(e)            Genom att erhålla vissa uppgifter från tredje part. Vi ber alltid sådan tredje part att bekräfta att tillgängliggörandet av dessa uppgifter är i enlighet med lagen, t.ex. eftersom du har samtyckt till sådan överföring av uppgifter.

3.2          Beroende på ändamålet med behandlingen, kan Shimano behandla följande personuppgifter från dig: namn, kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer och e-postadress), leverans- och faktureringsadress, födelsedatum, kön, typ av produkter eller tjänster som du har köpt eller använt, specifika förfrågningar som du har gjort, betalningsuppgifter (som kreditkortsinformation) samt specifik information som efterfrågas eller genereras för att använda eller dra nytta av en produkt eller tjänst (t.ex. bikefitting), som kroppsvikt, längd, etc.

3.3          Dessutom registrerar våra servrar automatiskt vissa uppgifter när du besöker vår(a) webbplats(er), som URL, IP-adress, webbläsare och språk samt datum och tid för ditt besök.

3.4          Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt i enlighet med de villkor för lagring som föreskrivs i lag och uppfyllandet av de ändamål som nämns i detta integritetsmeddelande

 

4.             Om du är yngre än 16 år

Om du är yngre än 16 år, kan du endast tillhandahålla dina personuppgifter till Shimano om du har fått tillstånd från förälder eller målsman.

 

5.             Dela personuppgifter med tredje part

5.1          Vi kan använda processorer för att stödja vissa av våra affärsfunktioner, som IT-leverantörer som erbjuder lagringstjänster. Om och i den mån dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter när de gör detta, gör de det på grundval att ett avtal om behandling i enlighet med GDPR.

5.2          Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till övervaknings- och skattemyndigheter samt utredande myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Om du har givit ditt uttryckliga samtycke i förväg, kan vi dela dina personuppgifter med tredje part som annonserar i och runt våra program och digitala komplement, ger sponsring och erbjuder priser, etc.

5.3          Vi kan dela dina personuppgifter inom vår koncern.

 

6.             Internationella dataöverföringar

Vi kan överföra dina personuppgifter utanför EES till tredje land som kanske inte erbjuder tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter. Sådana överföringar kommer alltid att uppfylla kraven i GDPR, t.ex. av Shimano med avtal som godkänts av den Europeiska kommissionen för överföring av data till sådana länder.

 

7.             Säkerhet

Vi upprätthåller branschvedertagna säkerhetsåtgärder för att undvika obehörig åtkomst till, ändring, avslöjande eller förlust av dina personuppgifter.

 

8.             Länkar till andras webbplatser

Våra webbplatser och appar kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplats. Tredje parts integritetsmeddelande omfattar tredje parts behandling av personuppgifter. Shimano ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser eller tredje parts behandling av personuppgifter.

 

9.             Undantag och andra rättigheter

9.1          Du kan när som helst meddela att du inte längre vill få nyhetsbrev eller andra kommersiella meddelanden från oss via e-post. Vi behandlar ditt meddelande i sinom tid och tar bort dig från vår sändlista.

9.2          Du har rätt att från Shimano begära åtkomst till och korrigering eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller opponera dig mot behandling samt rätten till dataportabilitet.

9.3          Vid behandling av dina uppgifter, baserat på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att det påverkar behandlingens laglighet baserat på samtycke innan dess tillbakadragande.

9.4          Du har rätt att lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter hos den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit persoonsgegevens) eller möjlig motsvarande tillsynsmyndighet i ditt land.

9.5          När vi ber om dina uppgifter, anger vi vilka fält som är valfria. Om du inte tillhandahåller obligatorisk information, kan vi kanske inte fullfölja din begäran.

9.6          Vi förbehåller oss rätten att neka alla förfrågningar om din identitet inte kan påvisas av dig och/eller om vi kan åberopa något av de undantag som anges i GDPR. I sådana fall informerar vi dig om denna vägran.

9.7          Du kan åberopa någon av dessa rättigheter genom att skicka din begäran till: privacy@shimano-eu.com

 

10.          Ändringar av detta integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta integritetsmeddelande utan att meddela dig.

 

11.          Information om Shimano

11.1        I detta integritetsmeddelande avser Shimano Europe B.V., inklusive bikefitting.com och dotterbolag.

11.2        Om du har frågor, synpunkter eller klagomål gällande vår användning av dina personuppgifter eller detta integritetsmeddelande, är du välkommen att kontakta oss via nedanstående kontaktinformation.

 

Uppgiftsskyddsombudet kontaktas företrädesvis på privacy@shimano-eu.com

eller per post:

 

Shimano Europe B.v.
Att. Data Protection Officer
High Tech Campus 92
5656 AG Eindhoven
The Netherlands