SHIMANO WALCZY Z MANIPULOWANIEM
PRZY E-BIKE'ACH

Shimano sprzeciwia się jakiemukolwiek modyfikowaniu e-bike'ów oraz ich układów napędowych, np. w celu zwiększenia osiągów lub maksymalnej obsługiwanej prędkości.

 

Jazda e-bike'ami z nielegalnie zmodyfikowanymi parametrami po drogach publicznych grozi nie tylko problemami technicznymi, lecz również poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Zestawy do modyfikacji i innego rodzaju formy manipulowania mogą spowodować uszkodzenie układu napędowego, jak i samego roweru.

Rowerzyści ryzykują naruszenie postanowień gwarancji i jej utratę.

Wypadek na e-bike'u z nielegalnie zmodyfikowanymi parametrami może wiązać się z wysokimi kosztami odpowiedzialności, a także z postępowaniem karnym.

 

Aby potwierdzić swoje zaangażowanie, Shimano podejmuje następujące działania:

 

・Shimano spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony przed dokonywaniem nieuprawnionych modyfikacji, zgodnie z normą EN 15194:2017.

・Shimano nieprzerwanie analizuje istniejące standardy, aby zagwarantować ich skuteczność w zakresie ochrony przed nieuprawnionymi modyfikacjami.

・Shimano stale ulepsza układy napędowe e-bike'ów, aby utrudnić dokonywanie w nich nieuprawnionych modyfikacji.

・We wszystkich publikacjach i podczas imprez publicznych poświęconych temu tematowi Shimano wypowiada się przeciwko dokonywaniu nieuprawnionych modyfikacji w e-bike'ach i wskazuje na konsekwencje prawne.

・Aby zwiększyć świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z takich modyfikacji, prowadzone są aktywne działania, takie jak szkolenia, opracowywanie dokumentacji, warsztaty, kampanie itp. Dotyczy to zarówno dealerów, jak i użytkowników końcowych.

・Shimano aktywnie zachęca wszystkich uczestników łańcucha dostaw produktów do informowania innych o konsekwencjach prawnych dokonywania nieuprawnionych modyfikacji.

・Shimano informuje dealerów i użytkowników końcowych o obowiązkowych oznaczeniach S-EPAC (do 45 km/h), np. dotyczących krajowego numeru ubezpieczenia, tablicy rejestracyjnej, oznaczenia producenta, tabliczki znamionowej itp. oraz oznaczeń wymaganych dla pojazdów EPAC, np. oznaczenia CE.

・Shimano wspiera działania organów nadzoru rynku i policji w identyfikowaniu uszkodzonych rowerów elektrycznych oraz jest gotowe do współpracy z władzami i lokalnymi organami ścigania.

・W zakresie przeciwdziałania nieuprawnionym modyfikacjom e-bike'ów, Shimano współpracuje z Europejską Konfederacją Producentów Rowerów (Confederation of the European Bicycle Industry, CONEBI) i jej członkami, przedstawicielami branży, stowarzyszeniami dealerów, organizacjami konsumenckimi, policją, instytucjami zajmującymi się badaniem wypadków, ekspertami, instytutami badawczymi i branżowymi mediami, wypowiadając się przeciwko nieuprawnionym modyfikacjom e-bike'ów i wspierając inne zainteresowane strony w zapobieganiu tym praktykom.

 

 

 

 

 

W wielu państwach i regionach obowiązują ścisłe przepisy dotyczące prędkości rowerów e-bike itp. na ścieżkach rowerowych, drogach publicznych i terenowych. Użytkownicy są zobowiązani do sprawdzania odnośnych przepisów i regulacji oraz do stosowania się do specjalnych wymagań dotyczących ubezpieczenia lub homologacji. Użytkownicy nie mogą używać rowerów e-bike, które zostały poddane nieuprawnionej modyfikacji, w sposób, który nie odpowiada przepisom.

 

Nieuprawnione modyfikacje mogą powodować uszkodzenia modułu napędowego i innych elementów roweru. Nieuprawnione modyfikacje (*1) unieważniają wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów SHIMANO używanych w zmodyfikowanym rowerze w związku z nieprawidłowym używaniem roweru i jego elementów, które wykracza poza jego zakres działania wynikający z danych technicznych.

 

Firma SHIMANO podejmuje starania, aby produkty SHIMANO były używane w sposób bezpieczny, wymagając od producentów rowerów z modułem napędowym SHIMANO przestrzegania regionalnych i krajowych norm, które gwarantują określony poziom jakości.

 

Nieuprawnione modyfikacje (*1) i nieprawidłowe użycie może naruszać te normy, unieważniając tym samym gwarancję na rower i jego elementy. W przypadku wykrycia nieuprawnionych modyfikacji systemu konieczna może być kosztowna naprawa wynikających z nich uszkodzeń, a wszelkie koszty poniesie użytkownik roweru. W niektórych przypadkach naprawa uszkodzeń wynikających z nieuprawnionych modyfikacji może być niemożliwa.

 

Systemy SHIMANO STEPS są wyposażone w czujnik wykrywający nieuprawnione modyfikacje. Pojawienie się na wyświetlaczu kodu błędu E295 (należy zapoznać się z kodami błędów i ostrzeżeń na stronie si.shimano.com) oznacza, że zostały wykrytenieuprawnione modyfikacje (*1).

 

Tryb bezpieczeństwa może zostać wyłączony tylko za pomocą specjalnego przyrządu w firmie SHIMANO lub u autoryzowanego dystrybutora produktów SHIMANO. W niektórych sytuacjach dezaktywacja trybu bezpieczeństwa może być niemożliwa.

 

*1: Nieuprawnione modyfikacje dotyczą stanu, w którym produkt jest niezgodny z normami regionalnymi lub krajowymi.

 

 

 

Uwaga: konkretne funkcje produktów Shimano zostały przedstawione wyłącznie w odpowiednich specyfikacjach produktów. Żadne stwierdzenia w niniejszym oświadczeniu nie mogą być interpretowane jako dodatkowa rękojmia ani gwarancja w odniesieniu do produktów Shimano.

 

tampering_img_2
tampering_img