Rękojmia

Zgłoszenie wady produktu z tytułu rękojmi

(obowiązuje dla Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Rosji)

 

 Niniejsze prawo rękojmi obejmuje produkty rowerowe produkowane przez lub na rzecz Shimano Europe B.V., High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Holandia (dalej: „produkty Shimano”).

 

OKRES RĘKOJMI

Shimano zapewnia, że produkty Shimano są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych warunkach oraz przy właściwym użytkowaniu:

 • przez okres dwóch lat w odniesieniu do wszystkich produktów Shimano, z wyłączeniem produktów pod marką Dura-Ace i XTR;
 • przez okres trzech lat wyłącznie w odniesieniu do produktów pod marką Dura-Ace i XTR;
 • od daty pierwotnego zakupu u sprzedawcy detalicznego.

WYŁĄCZENIA RĘKOJMI

Rękojmia nie obejmuje:

 • produktu Shimano, jeżeli produkt ten został zmodyfikowany lub naprawiony przez jakąkolwiek inną osobę niż autoryzowany dealer Shimano;
 • produktu Shimano, jeżeli produkt ten był wykorzystywany do celów wynajmu lub w celach komercyjnych;
 • produktu Shimano, jeżeli usunięto z niego/zniszczono oznaczenia Shimano bądź numer seryjny;
 • szkód powstałych z przyczyn innych niż wady materiałowe i produkcyjne, w tym między innymi w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, nieprawidłowego montażu, nieprawidłowej naprawy, nieprawidłowej konserwacji, przeróbki, modyfikacji lub innego niezgodnego z przeznaczeniem, zbyt intensywnego lub niewłaściwego użytkowania;
 • szkód powstałych w trakcie transportu produktu Shimano;
 • produktów, które nie zostały wyprodukowane przez lub na rzecz Shimano (niezależnie od tego, czy produkty takie są pakowane lub sprzedawane razem z produktem Shimano w chwili zakupu);
 • szkód wynikających z użytkowania produktów wadliwych lub niekompatybilnych z produktem Shimano;
 • szkód będących skutkiem normalnego zużycia, w tym m.in. uszkodzenia lub pogorszenia jakości wykończenia powierzchni, walorów estetycznych lub wyglądu produktu Shimano.

Niniejsza rękojmia w sposób wyraźny daje prawo do naprawy lub wymiany wadliwego produktu Shimano i jest to jedyny sposób naprawienia szkody w ramach rękojmi. Wszelkie pozostałe sposoby naprawienia szkody oraz szkody, które w innych przypadkach mogłyby mieć zastosowanie, są wyłączone, w tym między innymi szkody przypadkowe i wtórne.

WYKONYWANIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

Aby prawidłowo zgłosić roszczenie z tytułu niniejszej rękojmi, prosimy zwrócić produkt Shimano do dealera Shimano (do tego, u którego dany produkt został zakupiony), wraz z oryginałem faktury/paragonu z datą zakupu.

Jeżeli po sprawdzeniu produktu Shimano firma Shimano potwierdzi, że produkt jest wadliwy, firma Shimano bezpłatnie naprawi lub wymieni (wedle własnego uznania) produkt Shimano.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza rękojmia obowiązuje wyłącznie na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Rosji. Niniejsza rękojmia podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem kraju lub stanu, w którym dany produkt Shimano został zakupiony. Na mocy niniejszej rękojmi Kupującemu przysługują określone prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju/stanu. Zapytaj swojego dealera o szczegóły warunków rękojmi mających zastosowanie konkretnie w kraju, w którym kupiłeś dany produkt Shimano.

Niniejsza rękojmia nie narusza ustawowych praw konsumenta.

Shimano zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia.