ESMSHR214I38

ESMSHR214I38

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I38
SERIA SHIMANO