ESMSHR214I38

ESMSHR214I38

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I38
GRUPA SHIMANO