ESMSHR214I39

ESMSHR214I39

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR214I39
SERIA SHIMANO