ESMSHR214I39

ESMSHR214I39

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR214I39
GRUPA SHIMANO