ESMSHR215I45

ESMSHR215I45

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I45
SERIA SHIMANO