ESMSHR215I45

ESMSHR215I45

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ESMSHR215I45
GRUPA SHIMANO