SHIMANO E-TUBE PROJECT Professional PC PRIVACYVERKLARING Laatst bijgewerkt : juni 2021

 
 • 1. Inleiding en Reikwijdte

   Deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) beschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de volgende producten die door Shimano Inc. zijn ontwikkeld en aangeboden.

   • E-TUBE PROJECT Professional PC (de “Software“).

   Deze Privacyverklaring informeert u over de meest relevante aspecten van de regeling tussen de Shimano entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Software.

   Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiegegeven zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiegegeven of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon ("Persoonsgegevens").

   Bijzondere categorieën persoonsgegevens omvatten gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon (ook wel "Gevoelige Persoonsgegevens" genoemd).

 • 2.

   U kunt meer informatie vinden over hoe wij de Persoonsgegevens van consumenten uit Californië verwerken door de sectie "Aanvullende informatie voor consumenten uit Californië" van deze Privacyverklaring te lezen.

 • 3. Verwerkingsverantwoordelijke
   • Shimano Inc. ("SIC")
    3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
    Osaka 590-8577, Japan

   is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in verband met de Software (hierna genoemd als “wij”, “onze” of “ons”).

 • 4. Functionaris voor Gegevensbescherming

   We hebben een groepsfunctionaris voor gegevensbescherming (“FG”) aangesteld voor het beheren van alle zaken met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en privacy. Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met onze FG via privacy@shimano-eu.com

 • 5. Informatie die wij verzamelen

   Onze Software biedt u een verscheidenheid aan functionaliteiten, diensten en functies (de "Diensten") waarvoor u uw Persoonsgegevens aan ons moet of kunt verstrekken. Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie over u, inclusief Persoonsgegevens, bij het gebruik en inloggen van de Software op uw apparaat.

 • 5.1 Informatie die u aan ons verstrekt

   Wanneer u onze Software gebruikt, hebt u de mogelijkheid om van onze Diensten gebruik te maken, waarvoor u uw Persoonsgegevens moet of kan verstrekken.

   Indien bepaalde informatie voor ons vereist is om u een specifieke dienst te kunnen verlenen, zullen wij dit duidelijk kenbaar maken. Het niet verstrekken van deze informatie heeft tot gevolg dat wij u de gevraagde dienst niet kunnen verlenen.

   • Gebruikersinformatie (OEM's en distributeurs) en informatie over werknemers van gebruikers: bedrijfs-ID van gebruiker (inclusief login wachtwoord (versleuteld)), namen en e-mailadressen van gebruiker of werknemers van gebruiker; en
   • Informatie over de fiets en fietsonderdelen: onderdeleninformatie (productnaam, serienummer, firmwareversie, logboek van de fiets (configuratie, fouten), aantal tandwieltanden, bandomtrek, E-BIKE-bestemming, bovengrenskoppel, enz.)

   De Software biedt u de mogelijkheid om de Software te gebruiken zonder in te loggen. Als u voor deze optie kiest, slaan wij alleen informatie over de fiets en fietsonderdelen op, samen met de onder sectie 5.2 genoemde gegevens.

 • 5.2 Informatie die we automatisch verzamelen

   Bij gebruik van onze Software en Diensten verzamelen wij automatisch Persoonsgegevens.

   • Apparaat informatie: MAC-adres; en
   • Softwaregebruiksloginformatie: resultaten van handelingen van de gebruiker en bedieningsinformatie op basis van de dialoogweergave (over het niet goed functioneren van fietsonderdelen)
 • 5.3 Categorieën van betrokkenen

   Wij verwerken Persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen:

   • Particuliere eindgebruikers
   • Professionele gebruikers (zoals dealers, OEM's en distributeurs, indien dit natuurlijke personen zijn)
   • Werknemers van professionele gebruikers
 • 6. Doeleinden en rechtsgrondslagen

   Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en op voorwaarde dat wij een wettelijke grondslag voor deze doeleinden hebben. Uw Persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel of in het geval u ons uw toestemming geeft.

   De doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrondslagen waarmee wij de verwerking rechtvaardigen, hebben wij samengevat in de onderstaande lijst:

   • Gebruikersidentificatie:

    Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om u in staat te stellen een account te registeren en daarop in te loggen, indien u de Software met login wenst te gebruiken.

    De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst voor het gebruik van de Software, zie Art. 6 (1)(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

   • Gebruik van de Software:

    De Software biedt u de mogelijkheid om de Software te gebruiken zonder in te loggen. In het geval van gebruik van de Software met gebruikerslogin (alleen mogelijk voor OEM's en distributeurs), werkt de Software op basis van het gebruikersprofiel dat u hebt aangemaakt. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om informatie over de fiets en fietsonderdelen te beheren die aan uw gebruikersaccount is gekoppeld. Ons doel is om u een naadloze ervaring te bieden door u in staat te stellen om vanaf elke plaats en elk apparaat toegang te krijgen tot uw gegevens. Wij baseren de verwerking van uw Persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, zie Art. 6 (1)(b) GDPR.

    Wij verwerken andere Persoonsgegeven die u vrijwillig aan ons verstrekt op basis van uw toestemming, zie Art. 6 (1)(a) GDPR. In het geval dat u uw toestemming intrekt, bijvoorbeeld door uw gebruikersprofiel bij te werken, zullen wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dit doel.

   • Communicatie met u

    Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om contact met u op te nemen, hetzij op uw verzoek, hetzij wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om feedback van u te krijgen om onze Diensten en de producten te verbeteren.

    Wij baseren de verwerking van uw Persoonsgegevens op uw toestemming, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst voor het gebruik van de Software en op onze gerechtvaardigde belangen om klantenondersteuning te bieden, de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en om als bedrijf te groeien, zie Art. 6 (1)(a), (b) en (f) GDPR.

   • Productontwikkeling:

    Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden, bijv. om problemen in onze producten op te sporen en te analyseren, om voorspellend onderhoud uit te voeren en de noodzakelijke timing voor productvervanging te berekenen, om nieuwe producten te introduceren en hun compatibiliteit te testen, enz.

    Wij baseren de verwerking van uw Persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren, voor onderzoek naar productontwikkeling en om als bedrijf uit te breiden en te groeien, zie Art. 6 (1)(f) GDPR.

   • Software gebruikersmeting en gebruiksanalyse:

    We analyseren de prestaties van onze Software en Diensten om te begrijpen hoe gebruikers ermee omgaan en onze Software en Diensten op basis hiervan te verbeteren.

    Wij baseren de verwerking van uw Persoonsgegevens op uw toestemming, zie Art. 6 (1)(a) GDPR. In het geval dat u uw toestemming intrekt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dit doel.

   • Opsporen en voorkomen van misbruik van de Software:

    Wij analyseren technische gegevens die via de Software zijn verzameld om misbruik van de Software op te sporen en te voorkomen, bijvoorbeeld door een schending van de gebruiksvoorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst.

    Wij baseren de verwerking van uw Persoonsgegevens op de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst voor het gebruik van de Software en op onze gerechtvaardigde belangen bij het vervolgen van misbruik van onze Software dat Shimano zou kunnen schaden en juridische gevolgen zou kunnen hebben, zie Art. 6 (1)(b) en (f) GDPR.

   Voor zover bovenstaande doeleinden de verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens vereisen of met zich meebrengen, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen, zoals vereist door de wet, zie Art. 9 (2)(a) GDPR.

 • 7. Ontvangers van Persoonsgegevens

   Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

   • Dienstverleners die namens ons optreden. Wij schakelen dienstverleners in om ons te helpen bij onze dagelijkse werkzaamheden, zoals leveranciers van IT ondersteuning en IT onderhoud, en leveranciers van webservers. Alle dienstverleners zijn wettelijk en contractueel verplicht om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren en na te leven. Onze dienstverleners zijn onder meer:
    Sonix Co, Ltd, 7-9-5, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan (leverancier van onderhoudsdiensten en gegevensanalyse diensten)

   De doorgifte van uw Persoonsgegevens aan ontvangers die gevestigd zijn in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") is onderhevig aan de bepalingen zoals uiteengezet in sectie 8 hieronder ("Internationale doorgifte van Persoonsgegevens").

 • 8. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

   Alle gegevens die de Software verzamelt, worden centraal opgeslagen in de Europese Unie ("EU"). Als verwerkingsverantwoordelijke zal SIC toegang hebben tot die database. Uw Persoonsgegevens zullen daarom worden overgedragen en/of doorgegeven aan ontvangers die zich buiten de EER bevinden, namelijk in Japan. Japan is door de Europese Commissie in haar adequaatheidsbesluit (Uitvoeringsbesluit 2019/419 van de Commissie van 23 januari 2019) erkend als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt.

 • 9. Bewaartermijnen

   Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld.

   Met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw Persoonsgegevens verwijderen:

   • na een periode van 5 jaar na de laatste login; en/of
   • wanneer u om de verwijdering verzoekt.
 • 10. Uw rechten

   Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

   • Recht op inzage in uw Persoonsgegevens;
   • Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens;
   • Recht op het wissen van uw Persoonsgegevens;
   • Recht op beperking van de verwerking;
   • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen;
   • Recht om uw toestemming in te trekken voor toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens;
   • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
   • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • 11. Beveiliging

   Wij hebben intern en bij onze dienstverleners beveiliging geïmplementeerd om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te handhaven op een wijze die voldoet aan sector aanvaarde standaarden, afhankelijk van de gevoeligheid van de Persoonsgegevens, en om te voorkomen dat dergelijke Persoonsgegevens ongeoorloofd en in strijd met deze privacyverklaring worden openbaargemaakt.

 • 12. Kinderen

   Wij verwerken niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders of voogd. Als u de ouder of de voogd van een kind bent en u denkt dat wij Persoonsgegevens over hem of haar hebben verwerkt, neem dan contact op met onze FG via de contactgegevens die hierboven in sectie 3 zijn beschreven.

 • 13. Diversen

   Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven en na te leven. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele updates, bijvoorbeeld via e-mail of een bericht in de Software. De datum van de laatste update vindt u bovenaan deze Privacyverklaring.   Aanvullende informatie voor consumenten uit Californië

   In deze verklaring wordt beschreven hoe we Persoonsgegevens van consumenten in Californië verzamelen, gebruiken, verwerken en delen in het kader van onze Software en Diensten (zoals hierboven gedefinieerd), en de rechten die u mogelijk hebt volgens de wetgeving van Californië. Deze verklaring is bedoeld als aanvulling op de privacyverklaring met informatie die wordt vereist door de California Consumer Privacy Act ("CCPA").

   Persoonsgegevens die we verzamelen

   De wet van Californië vereist dat we de Persoonsgegevens die we verzamelen over Californische consumenten beschrijven, inclusief door het identificeren van specifieke categorieën van gegevens. Wij verzamelen Persoonsgegevens rechtstreeks van consumenten, automatisch wanneer consumenten onze Software en Diensten gebruiken, en uit andere bronnen (zoals van professionele gebruikers (OEM's en distributeurs) die ons informatie verstrekken over hun werknemers). Zoals we hierboven meer in detail beschrijven in sectie "Informatie die we verzamelen" van deze Privacyverklaring, hebben we in de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën Persoonsgegevens verzameld:

   • Identificatiegegevens(bijv. bedrijfs-ID van professionele gebruikers (OEM's en distributeurs) en inlogwachtwoord (versleuteld), namen en e-mailadressen van professionele gebruikers of hun werknemers, unieke apparaat-ID (zoals MAC-adres))
   • Commerciële informatie (bijv. onderdeleninformatie (productnaam, serienummer, firmwareversie, apparaat logboek (configuratie, fouten), aantal tandwieltanden, bandomtrek, E-BIKE-bestemming, bovengrenskoppel, enz.)
   • Internetactiviteit(bijv. loginformatie over softwaregebruik (bijv. resultaten van gebruikersbewerkingen en bedieningsinformatie op basis van de dialoogweergave (met betrekking tot storing van fietsonderdelen))

   Voor informatie over onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen, of eventueel delen, van uw Persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de sectie "Doeleinden en Rechtsgrondslagen" van onze Privacyverklaring.

   Hoe wij Persoonsgegevens delen

   Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden zoals beschreven in sectie "Ontvangers van Persoonsgegevens" van onze Privacyverklaring. Wij verkopen geen Persoonsgegevens. De wet van Californië vereist ook dat wij u informatie verstrekken over het delen van Persoonsgegevens aan derden, wanneer dit wordt gedaan voor "zakelijke doeleinden", zoals delen van Persoonsgegevens met dienstverleners. Wij delen de volgende soorten Persoonsgegevens voor onze zakelijke doeleinden:

   Categorie van Persoonsgegevens Ontvanger
   Identificatiegegevens

   Aanbieders van IT ondersteuning en onderhoud

   Commerciële informatie

   Aanbieders van IT ondersteuning en onderhoud

   Internetactiviteit

   Aanbieders van IT ondersteuning en onderhoud


   Rechten op basis van Californische wetgeving

   De Californische wet kent bepaalde rechten toe aan Californische consumenten, waaronder het recht:

   • Op toegang tot specifieke stukken van Persoonsgegevens ("Recht op Toegang")
   • Op inzicht in hoe wij Persoonsgegevens verwerken en delen ("Recht op Inzicht")
   • Om verwijdering van Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te verzoeken ("Recht op Verzoek van Verwijdering")
   • Opt-out van "verkoop" van Persoonsgegevens, zoals die term wordt gedefinieerd in de Californische wetgeving
   • om niet goederen of diensten te worden geweigerd vanwege het uitoefenen van deze rechten.

   Om het Recht op Toegang, het Recht op Inzicht of het Recht op Verzoek van Verwijdering uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via privacy@shimano-eu.com of +1-800-423-2420. Alleen u of een persoon die u machtigt om namens u te handelen, kan een verzoek indienen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Een verzoek om een van deze rechten uit te oefenen moet (1) voldoende informatie bevatten waarmee wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld (of een gemachtigde vertegenwoordiger van die persoon); en (2) uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven, zodat wij uw verzoek kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. Wij zullen uw identiteit verifiëren door een e-mail te sturen naar uw geregistreerde e-mailadres en het antwoord van uw e-mailadres te bevestigen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij om meer informatie vragen. Het is mogelijk dat wij niet op uw verzoek kunnen reageren of u de gevraagde informatie niet kunnen verstrekken indien wij uw identiteit niet kunnen verifiëren (of de bevoegdheid van een gevolmachtigde die namens u optreedt niet kunnen vaststellen). Gevolmachtigden die rechten willen uitoefenen namens een Californische consument moeten verzoeken indienen bij privacy@shimano-eu.com samen met een kopie van de ondertekende machtiging van de consument waarin zij als hun gevolmachtigde worden aangewezen. Als u geen account bij SHIMANO hebt, kunt u weliswaar contact met ons opnemen via privacy@shimano-eu.com met vragen of problemen, maar het is mogelijk dat wij niet kunnen reageren op verzoeken om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, inclusief het recht om uw Persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Aangezien we slechts beperkte gegevens over personen zonder account verzamelen, kunnen we verzoeken van niet-accounthouders niet verifiëren volgens de norm die de CCPA vereist.

   Inwoners van Californië hebben bovendien volgens de California Civil Code Section 1798.83 het recht om bedrijven waarmee zij een gevestigde zakelijke relatie hebben, schriftelijk te verzoeken om (a) een lijst te verstrekken van de categorieën van persoonsgegevens die een bedrijf in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan derden heeft verstrekt voor direct-marketingdoeleinden van de derden en (b) de namen en adressen van deze derden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen viaprivacy@shimano-eu.com

   Contact met ons opnemen

   Indien u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen viaprivacy@shimano-eu.com