SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDENLaatst bijgewerkt: mei 2021

Lees deze software licentievoorwaarden (de "Licentievoorwaarden") zorgvuldig door voordat u op de knop "Ik ga akkoord" klikt en E-TUBE PROJECT Professional software en de bijgewerkte versies ervan, alle media waarop deze software is opgenomen toen u deze media kreeg, en alle materialen, documenten, afgedrukte documenten en andere daarmee verband houdende objecten installeert, reproduceert of anderszins gebruikt (de “Software”).

Door op de "Ik ga akkoord" knop te klikken bevestigt u dat u de Licentievoorwaarden heeft gelezen en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de bepalingen die zijn opgenomen in deze Licentievoorwaarden. Indien u een kopie van deze Licentievoorwaarden wenst te bewaren, bezoek dan [https://bike.shimano.com/e-tube/project/professional/termsofuse.html] en sla ze op of druk ze af.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE IN DEZE LICENTIEVOORWAARDEN OPGENOMEN VOORWAARDEN, MOET U DE SOFTWARE OF DELEN VAN DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, REPRODUCEREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN.

 • 0. Definities

  "E-tube verbindingsonderdelen": betekent de fietsonderdelen die zijn geconfigureerd om elektrisch te worden aangesloten op elk type computer waarop de E-tube-software is geïnstalleerd.

  "Onderdeleninformatie" betekent alle informatie die betrekking heeft op de bedrijfsstatus en oorspronkelijke instellingen van de E-tube verbindingsonderdelen, die van tijd tot tijd vervangen kunnen worden.

  "Distributeurs" betekent de distributeurs van Shimano.

 • 1. Eigendom van de Software

  Shimano Inc. ("Shimano", "wij", "onze" of "ons") geeft u een licentie om de Software te gebruiken. De Software wordt niet door Shimano aan u verkocht of overdragen. Alle eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken en alle andere rechten en belangen in de Software of enige kopie van de Software blijven uitsluitend bij Shimano of haar licentiegevers.

 • 2. Omvang van de Licentie
  1. Afhankelijk van uw acceptatie van de Licentievoorwaarden, verleent Shimano u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Software uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, in overeenstemming met de bepalingen van deze Licentievoorwaarden voor de duur van de overeenkomst. Als u een dealer, OEM of distributeur bent, mag u de Software uitsluitend voor uw eigen commerciële doeleinden gebruiken. U zult de Software uitsluitend gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten in het rechtsgebied waar u de Software gebruikt.
  2. U mag machinaal leesbare kopieën van de Software maken, op voorwaarde dat alle originele copyright verwijzingen en verdere eigendomsverwijzingen van de originele kopie behouden blijven. U mag de Software echter niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijkertijd kan worden gebruikt. U mag de Software niet overdragen, verhuren, leasen, uitlenen, herdistribueren of in sublicentie geven of anderszins toestaan dat een andere derde partij de Software gebruikt. U mag de Software niet decompileren, reverse-engineeren, demonteren, aanpassen, ontleden of anderszins proberen de broncode ervan af te leiden, wijzigen of afgeleide werken van de Software maken, hetzij geheel of gedeeltelijk, of derden toestaan een van de voorgaande te doen, behalve waar toegestaan door dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving.
  3. U mag geen verwijzingen of kennisgevingen naar Shimano's octrooien, handelsmerken of auteursrechten uit de Software verwijderen of verbergen. De naam Shimano en alle handelsmerken en logo's die op de Software worden getoond zijn ons eigendom of worden onder licentie door ons gebruikt. Het ongeoorloofd gebruik van enig handelsmerk dat op de Software wordt weergegeven is ten strengste verboden.
 • 3. Uw verantwoordelijkheden en risicoaanvaarding
  1. A. Voor gebruik van de Software met login, garandeert u dat u ten minste de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied hebt bereikt. Als u in uw rechtsgebied niet meerderjarig bent, moet u deze Licentievoorwaarden samen met uw ouder of voogd doornemen en zij moeten deze Licentievoorwaarden begrijpen en ermee akkoord gaan voordat u de Software kunt gebruiken. Als u, of uw ouder of voogd, niet akkoord gaat met alle in deze Licentievoorwaarden opgenomen voorwaarden, mag u de Software of enig deel van de Software niet openen of gebruiken.

   B. Voor gebruik van de Software zonder login, als u in uw rechtsgebied niet meerderjarig bent, moet u deze Licentievoorwaarden samen met uw ouder of voogd doornemen en zij moeten deze Licentievoorwaarden begrijpen en ermee akkoord gaan voordat u de Software kunt gebruiken. Als u, of uw ouder of voogd, niet akkoord gaat met alle in deze Licentievoorwaarden opgenomen voorwaarden, mag u de Software of enig deel van de Software niet openen of gebruiken.
  2. U draagt het volledige risico voor schade en de kwaliteit en prestatie van de Software. U aanvaardt het risico met betrekking tot hardware, software, gegevens of enig ander item als gevolg van het gebruik van de Software, inclusief maar niet beperkt tot kosten van reparatie of vervanging van een item of dienst. U neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste installatie, het gebruik en de resultaten die zijn verkregen met de Software, inclusief eventuele door gebruikers gegenereerde content in de Software.
  3. De functionaliteiten en kenmerken van de Software kunnen u in staat stellen om content te plaatsen of toe te voegen, zoals foto's, video's of commentaren, inclusief bijbehorende metadata. Als u ervoor kiest om dergelijke content te plaatsen of toe te voegen, garandeert u dat u over de noodzakelijke licentie, het recht of de toestemming beschikt om de content te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de door u geplaatste of toegevoegde content en de eventuele gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Door de content in de Software te plaatsen of toe te voegen, verleen je Shimano een niet-herroepbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, wereldwijde licentie om de content te gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren, wijzigen, afgeleide werken te maken, aan te passen, te verwijderen, in sublicentie te geven, te combineren met andere ideeën of werken, publiceren, vertalen, en openbaar uitvoeren en publiekelijk weergeven, geheel of gedeeltelijk, in elk formaat of medium, voor commerciële doeleinden, inclusief het aanbieden van de functies en functionaliteiten van de Software.
  4. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Software accountgegevens en wachtwoord, en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, inclusief ongeautoriseerde activiteiten. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord.
  5. U gaat ermee akkoord dat u geen content zult plaatsen of toevoegen die het volgende omvat of betrekking heeft op:
   • content die in strijd is met wetgeving op het gebied van gegevensbescherming;
   • content die hatelijk, beledigend, aanstootgevend of intimiderend is, in het bijzonder bedreigingen of beledigingen op basis van seksuele geaardheid, ras, geslacht, etniciteit, handicap of religie;
   • content die geweld of pornografie, seksuele intimidatie of verzoeken bevat;
   • virussen, spyware, malware, wormen of andere bestanden die bedoeld zijn of in staat zijn om hardware of software voor communicatieapparatuur te beschadigen; of
   • elk mogelijk andere illegale inhoud.
  6. U mag niet uw verplichtingen of rechten onder deze Licentievoorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen.
  7. U vrijwaart Shimano, haar gelieerde ondernemingen of haar dochterondernemingen of hun directeuren, functionarissen of werknemers, leveranciers, agenten en dienstverleners tegen het niet naleven door u van de bepalingen van deze Licentievoorwaarden en voor alle verliezen, schade en alle redelijke uitgaven en kosten, inclusief juridische kosten die door Shimano of hen zijn gemaakt als gevolg van vorderingen van derden die voortvloeien uit het niet nakomen van uw verplichtingen onder de bepalingen van deze Licentievoorwaarden.
  8. U gaat ermee akkoord dat Shimano informatie mag ontvangen, verzamelen, opslaan en gebruiken tijdens registratie en gebruik van de Software. Shimano zal dergelijke informatie gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebeid van privacy en gegevensbescherming, evenals de privacyverklaring van Shimano (deze kan van tijd tot tijd worden gewijzigd).
 • 4. Geen garanties door Shimano
  1. Voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, wordt de Software aan u geleverd op een "AS-IS" basis, en SHIMANO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. Er wordt geen garantie gegeven dat de Software foutloos en volledig veilig is, of dat het gebruik ervan ononderbroken zal zijn, of dat deze geen bugs of virussen zal bevatten of zal werken met andere software.
  2. Voor zover toegestaan door wet- en regelgeving, zullen Shimano, haar gelieerde ondernemingen of haar dochterondernemingen of hun directeuren, functionarissen of werknemers op geen enkele manier direct of indirect aansprakelijk zijn jegens u of een andere partij voor enige onnauwkeurigheid, fout of defect in de informatie die u met behulp van de Software kunt verkrijgen. Shimano geeft geen garantie voor en onderschrijft of garandeert geen producten of diensten die door een derde partij worden aangeboden via de Software of enige website of Software waartoe een hyperlink is opgenomen in de Software.
  3. Gebruik van de Software vereist dat u een compatibel apparaat en internettoegang heeft, en dat u van tijd tot tijd updates of upgrades accepteert. Niet alle functies of diensten zijn in alle markten beschikbaar en de dekking is mogelijk beperkt. De beschikbaarheid van functies is onderhevig aan verandering. De Software kan om verschillende redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar of onderbroken zijn, bijvoorbeeld op basis van gegevensdekking of tijdens onderhoudspauzes en andere tijden. Shimano is niet verplicht om enige kennisgeving te doen voorafgaand aan een onbeschikbaarheid of onderbreking van de Software of diensten en is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een dergelijke onbeschikbaar zijn of uitvallen van de software of diensten.
  4. De Software is niet bedoeld, en u mag de Software niet gebruiken voor kritische veiligheidstoepassingen, inclusief medische of levensondersteunende toepassingen, voertuigbedieningstoepassingen of politie-, brandweer- of andere veiligheidsreactiesystemen. Shimano geeft geen garantie met betrekking tot enig gebruik van de Software in dergelijke kritische veiligheidstoepassingen of onder alle omstandigheden waarin defecten in de Software direct de dood, letsel of fysieke schade kunnen veroorzaken.
 • 5. Beperkte aansprakelijkheid
  1. SHIMANO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT OF SHIMANO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF WAAR DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN IS, ONGEACHT OP BASIS VAN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), OVEREENKOMST OF ANDERSZINS, NOCH VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, BEDRIJFSONDERBREKING, GEGEVENSVERLIES, WINSTVERLIES, VERLIES VAN BEDRIJFSKANSEN OF -BESPARINGEN, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE.
  2. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SHIMANO JEGENS U DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE LICENTIE, DE SOFTWARE OF UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, IS NIET MEER DAN
   • (a)HET EQUIVALENT VAN DE PRIJS DIE U AAN SHIMANO HEBT BETAALD VOOR HET SOFTWAREARAAT DAT SHIMANO U HEEFT GELEVERD OM TE WORDEN GEBRUIKT OM UW COMPUTER EN DE ONDERDELEN VAN DE FIETS TE VERBIEDEN’EN
   • (b)HET BEDRAG VAN USD $ 100 (HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS).
  3. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden wordt geacht de aansprakelijkheid van Shimano te beperken of uit te sluiten voor:
   • (a)dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid van Shimano;
   • (b)fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
   • (c)opzettelijk wangedrag; of
   • (d)elke andere aansprakelijkheid die niet bij wet mag worden beperkt of uitgesloten.
 • 6. Looptijd en beëindiging
  1. Deze Licentievoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van aanvaarding totdat ze door u of Shimano worden beëindigd.
  2. U kunt de overeenkomst op basis van deze Licentievoorwaarden beëindigen door het gebruik van de Software te staken en alle Software te verwijderen. Shimano kan de overeenkomst op basis van deze Licentievoorwaarden beëindigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van 30 (dertig) dagen.
  3. De overeenkomst op basis van deze Licentievoorwaarden wordt automatisch beëindigd na voorafgaande schriftelijke kennisgeving door Shimano als u zich niet houdt aan enige bepaling van deze Licentievoorwaarden.
  4. Na beëindiging dient u al het gebruik van de Software te staken en alle kopieën van uw mobiele apparaat of apparaten en/of desktop(s) te verwijderen.
  5. De bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om de beëindiging van de overeenkomst op basis van deze Licentievoorwaarden te overleven, inclusief in het bijzonder bepalingen 1, 2.2, 4, 5, 6.4, 13 en 14, zullen de beëindiging van de overeenkomst op basis van deze Licentievoorwaarden overleven.
 • 7. Wijzigingen in deze Licentievoorwaarden
  1. Shimano behoudt zich het recht voor om deze Licentievoorwaarden op elk moment om gegronde redenen te wijzigen, te vervangen of bij te werken. Als een wijziging wezenlijk of belangrijk is, zal Shimano een redelijke termijn geven voordat de nieuwe bepalingen van kracht worden. De benodigde kennisgeving aan u zal op een gepaste manier worden gegeven, hetzij via de Software, hetzij op een andere redelijke manier.
  2. Door de Software te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gewijzigde Licentievoorwaarden en bent u aan deze Licentievoorwaarden gebonden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen of aanpassing van deze Licentievoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Software.
 • 8. Kennisgeving

  Elk verzoek en formulier, en elke kennisgeving, instructie, of andere communicatie aan u van Shimano of van u aan Shimano onder deze Licentievoorwaarden zal schriftelijk worden gedaan aan de beoogde ontvanger, in uw geval, op het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de installatie en/of registratie van de Software, en indien verzonden naar Shimano, naar:

  Shimano INC.,
  3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-City,
  Osaka, Japan

 • 9. Scheidbaarheidsclausule

  Als een bepaling van deze Licentievoorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om de doelstellingen die ermee worden beoogd te bereiken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving. In het geval dat een dergelijke interpretatie niet mogelijk is, wordt de bepaling geacht niet van toepassing te zijn, terwijl de overige bepalingen volledig van kracht zijn en blijven, op voorwaarde dat de niet-toepasselijke bepaling niet van materieel belang is voor de rechten en belangen van u of Shimano.

 • 10. Volledige voorwaarden

  Deze Licentievoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Shimano met betrekking tot het onderwerp hiervan, en elke eerdere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van deze Licentievoorwaarden is nietig en ongeldig.

 • 11. Verplichtingen met betrekking tot exportregelgeving

  Als u de software exporteert en gebruikt vanuit het land waarin u een licentie voor de software hebt gekregen, dient u alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot export of import na te leven.

 • 12. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Deze Licentievoorwaarden, inclusief hun geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid, en de relatie tussen Shimano en u, worden beheerst door de wetten van Japan, met uitzondering van (i) de bepalingen inzake wetsconflicten en (ii) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale contracten. Verkoop van goederen.
  2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Osaka District Court in Japan.
  3. Shimano is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenbemiddelingsinstantie.
 • 13. Overige rechten

  Elk recht dat niet in deze Licentievoorwaarden is toegewezen, is voorbehouden aan Shimano.

 • 14. Beheersende taal

  De Engelse taal is de bepalende taal van deze Licentievoorwaarden. Elke vertaling van deze Licentievoorwaarden wordt geleverd om te voldoen aan lokale vereisten, en in het geval van een conflict of inconsistentie tussen de Engelse versie en een vertaling, heeft de Engelse versie voorrang.